Termes d'ús

Advertència: llegeixi amb atenció aquest contracte (des d'ara, el “contracte”) abans d'accedir a l'aplicació i ús del servei.

Si el client accedeix a l'aplicació i utilitza el servei de la manera indicada en aquest contracte, manifesta expressament conèixer i acceptar la integritat dels següents termes del contracte que seran de plena aplicació a la seva relació amb el proveïdor.

Si aquests termes contractuals no són acceptables per a vostè, de manera total o parcial, no accedeixi a l'aplicació ni utilitzi el servei.

D'UNA PART, Codegram Technologies SL, (des d'ara el “PROVEÏDOR”) domiciliada a Rambla d’Ègara 235, 5-2, 08224 Terrassa, Espanya amb NIF B65148900. D'UNA ALTRA PART, l'entidad amb CIF i domiciliació indicats en el formulari (des d'ara el “CLIENT”).

El CLIENT i el PROVEÏDOR, des d'ara, podran ser denominats, individualment, “la Part” i, conjuntament, “les Parts”, es reconeixen mútuament capacitat jurídica i d'obrar suficient per a la firma d'aquest Contracte, i

Clàusules

1 Objecte

En virtut del Contracte, el PROVEÏDOR s'obliga a donar accés al CLIENT al seu servidor per utilitzar les següents aplicacions informàtiques: Empresaula, des d'ara "els Serveis", a través d'Internet i per accés remot, i possibilitar que el CLIENT pugui connectar-se en qualsevol moment i executar els programes, recollir, modificar o afegir dades dins de les aplicacions del servidor www.empresaula.com, i tot en els termes i condicions previstos en aquest Contracte i els seus annexes.

2 Termes i condicions generals i específics de prestació dels serveis

Els Serveis es prestaran en els següents termes i condicions generals:

 • El PROVEÏDOR respondrà de la qualitat de la feina desenvolupada amb la diligència exigible a una empresa experta en la prestació dels serveis objecte de l'Contracte.
 • El PROVEÏDOR s'obliga a gestionar i obtenir, al seu càrrec, totes les llicències, permisos i autoritzacions administratives que poguessin ser necessàries per a la realització dels Serveis.
 • El PROVEÏDOR es farà càrrec de la totalitat dels tributs, sigui quina sigui la seva naturalesa i caràcter, que es meritin com a conseqüència del Contracte, així com qualsevol operació física i jurídica que comporti, llevat de l'Impost sobre el Valor Afegit (IVA) o equivalent, que el PROVEÏDOR repercutirà al CLIENT.
 • El PROVEÏDOR guardarà confidencialitat sobre la informació que li faciliti el CLIENT en o per l'execució del Contracte o que per la seva pròpia naturalesa hagi de ser tractada com a tal. S'exclou de la categoria d'informació confidencial tota aquella informació que sigui divulgada pel CLIENT, aquella que hagi de ser revelada d'acord amb les lleis o amb una resolució judicial o acte d'autoritat competent. Aquest deure es mantindrà durant un termini de tres anys a comptar de la finalització de l'servei.
 • En cas que la prestació dels Serveis suposi la necessitat d'accedir a dades de caràcter personal, el PROVEÏDOR, com a encarregat de el tractament, queda obligat a l'acompliment de la Llei 15/1999, del 13 de desembre, de Protecció de Dades de caràcter personal, i del Reial Decret 1720/2007, del 21 de desembre, pel qual s'aprova el Reglament de desenvolupament de la Llei Orgànica 15/1999, i la resta de normativa aplicable.

El PROVEÏDOR respondrà, per tant, de les infraccions en les quals pogués incórrer en el cas que destini les dades personals a una altra finalitat, les comuniqui a un tercer, o en general, les utilitzi de forma irregular, així com quan no adopti les mesures corresponents per a l'emmagatzemament i custòdia. A aquest efecte, s'obliga a indemnitzar el CLIENT, per qualsevol dany i perjudici que sofreixi directament, o per tota reclamació, acció o procediment que derivi d'un incompliment o compliment defectuós per part del PROVEÏDOR del disposat tant en el Contracte com el disposat en la normativa reguladora de la protecció de dades de caràcter personal.

A l'efecte de l'article 12 de la Llei 15/1999, el PROVEÏDOR únicament tractarà les dades de caràcter personal a les que tingui accés d'acord amb les instruccions del CLIENT i no les aplicarà o utilitzarà amb una finalitat diferent a l'objecte del Contracte, ni les comunicarà, ni tan sols per a la seva conservació, a altres persones. En cas que el PROVEÏDOR destini les dades a una altra finalitat, les comuniqui o les utilitzi incomplint les estipulacions del Contracte, serà considerat també responsable del tractament, responent de les infraccions en què hagués incorregut personalment.

El PROVEÏDOR haurà d'adoptar les mesures d'índole tècnica i organitzatives necessàries que garanteixin la seguretat de les dades de caràcter personal i evitin la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, tenint en compte l'estat de la tecnologia, la naturalesa de les dades emmagatzemades i els riscos a què estan exposats, tant si provenen de l'acció humana o del medi físic o natural. A aquests efectes el PROVEÏDOR haurà d'aplicar els nivells de seguretat que s'estableixen en el Reial Decret 1720/2007, d'acord amb la naturalesa de les dades que tracti.

 • El PROVEÏDOR respondrà de la correcció i precisió dels documents que aporti al CLIENT en execució del Contracte i avisarà sense dilació al CLIENT quan detecti un error perquè pugui adoptar les mesures i accions correctores que estimi oportunes.
 • El PROVEÏDOR respondrà dels danys i perjudicis que es derivin per al CLIENT i de les reclamacions que pugui realitzar un tercer, i que tinguin la seva causa directa en errors del PROVEÏDOR, o del seu personal, en l'execució del Contracte o que derivin de la falta de diligència referida anteriorment.
 • Les obligacions establertes per al PROVEÏDOR per la present clàusula seran també d'obligat compliment per als seus possibles empleats, col·laboradors, tant externs com interns, i subcontractistes, pel que el PROVEÏDOR respondrà davant el CLIENT si aquestes obligacions són incomplertes pels empleats.

El PROVEÏDOR prestarà els Serveis en els següents termes i condicions específics: donarà accés al CLIENT al seu servidor perquè utilitzi les següents aplicacions informàtiques a través d'Internet.

 • Les aplicacions informàtiques són: Empresaula
 • El PROVEÏDOR té en vigor totes les llicències i permisos d'ús col·lectiu dels propietaris protegits per la Llei de propietat intel·lectual o per la Llei de propietat industrial dels programes i aplicacions inclosos al seu servidor.
 • El PROVEÏDOR es compromet a adquirir les llicències i permisos d'ús de les últimes versions o actualitzacions dels programes i aplicacions inclosos en el seu servidor i oferir-les al CLIENT per si li interessés la contractació de les versions actualitzades.
 • El PROVEÏDOR facilitarà al CLIENT un codi d'usuari i una clau per entrar al servidor www.empresaula.com i poder accedir a les aplicacions objecte d'aquest contracte.
 • Amb el codi d'usuari es podrà accedir des de qualsevol terminal.
 • El CLIENT podrà accedir a les aplicacions a través del servidor en qualsevol moment, 24 hores al dia tots els dies de l'any, i executar els programes, recollir, modificar o afegir dades dins de les aplicacions del servidor a través d'Internet.
 • El CLIENT accedirà al servidor seguint en tot moment les instruccions del PROVEÏDOR i aplicant el manual dels programes i aplicacions que es troben al servidor.
 • El CLIENTE no podrà crear usuaris del tipus "professor" per ser utilitzats pels alumnes.
 • El CLIENT només podrà crear empreses virtuals en l'entorn d'Empresaula per a ús propi, mai per a tercers.
 • El CLIENT no podrà revendre els Serveis.
 • El PROVEÏDOR posa a disposició del CLIENT un mecanisme de notificació d'errors integrat en l'aplicació, a més d'una adreça de correu electrònic: info@empresaula.com on pot enviar errors. El PROVEÏDOR haurà de solucionar les incidències o problemes de qualsevol tipus.
 • El PROVEÏDOR vetllarà perquè l'accés remot al servidor no pateixi cap incidència i en el supòsit de presentar-se, ha de prendre les mesures necessàries per resoldre-ho com més aviat millor.
 • El manteniment, actualització i qualsevol incidència dels components de servidor són per compte del PROVEÏDOR. Aquest ha d'assegurar que disposa de capacitat i de línies suficients per fer front a pics de demanda que es produeixin.
 • El PROVEÏDOR executarà el Contracte realitzant de manera competent i professional els Serveis, complint els nivells de qualitat exigits.

3 Política d'ús

El CLIENT és l'únic responsable de determinar si els serveis que constitueixen l'objecte d'aquest Contracte s'ajusten a les seves necessitats, de manera que el PROVEÏDOR no garanteix que el servei d'ASP prestat s'ajusti a les necessitats específiques del CLIENT. El PROVEÏDOR no es responsabilitza de la legalitat de les dades que puguin ser introduïdes pel CLIENT a través del servei prestat per aquest contracte. El CLIENT s'obliga a fer constar de manera clara, visible i accessible des dels seus continguts, les seves dades identificatives com a únic responsable dels continguts i posarà un avís en els seus continguts de la política d'ús.

4 Preu i facturació

El PROVEÏDOR se reserva el dret a revisar les quotes anualment.

El pagament de les factures es realitzarà per transferència bancària a l'IBAN indicat a la factura facilitada a CLIENT en cada cas.

5 Durada del contracte

El termini de durada de el present Contracte és igual a el període escolar lectiu a partir de la data referida a l'encapçalament del Contracte. El Contracte serà prorrogat automàticament en períodes d'un any natural si no s'especifíca expressament i per escrit amb un mes d'antelació.

6 Acord de nivell de servei

 • Tots els serveis prestats pel PROVEÏDOR es realitzen per personal especialitzat en cada matèria. El personal del PROVEÏDOR acudirà previst de tot el material necessari, adequat i actualitzat, per prestar els Serveis.
 • Les avaries o el mal funcionament del Servei es comunicaran al PROVEÏDOR a través de correu electrònic a l'adreça info@empresaula.com.
 • Les incidències es resoldran en diferents terminis, depenent de la naturalesa de les mateixes:
  • Incidència crítica: Resolució en menys de 24 hores si no es deu a una fallada generalitzada de l'empresa que presti serveis d'emmagatzematge de dades o hosting o altres proveïdors implicats.
  • Incidència mitja: En menys de 7 dies.
  • Incidència lleu: En un període màxim de 30 dies.

S'entén per incidència crítica: les incidències que impedeixen totalment l'accés a l'servei.

S'entén per incidència mitjana: les incidències que, en el marc de la prestació dels Serveis, afecten moderadament al CLIENT.

S'entén per incidència lleu: les incidències que es limiten a entorpir la prestació dels Serveis.

7 Modificació

Les Parts podran modificar el contracte de mutu acord i per escrit.

8 Resolució

Les parts podran resoldre el Contracte, amb dret a la indemnització de danys i perjudicis causats, en cas d'incompliment de les obligacions establertes.

9 Notificacions

Les notificacions que es realitzin a les Parts s'hauran de fer per correu amb justificant de recepció a les següents adreces:

CLIENT: Especificat en el formulari

PROVEÏDOR: info@empresaula.com

10 Protecció de dades de caràcter personal

Mitjançant l'acceptació d'aquest Contracte, el CLIENT autoritza expressament al PROVEÏDOR a incorporar les dades personals, en el fitxer denominat "CLIENTS", del qual el PROVEÏDOR és responsable, per tal d'activar els Serveis contractats, i donar-lo d'alta com a client, autentificar el nom d'usuari i contrasenya per permetre l'ús dels Serveis del PROVEÏDOR que el CLIENT hagi contractat, així com per mantenir-lo informat de nous productes i serveis de PROVEÏDOR o de les campanyes promocionals del PROVEÏDOR, per qualsevol mitjà de comunicació, incloent el correu electrònic, o mitjans de comunicació equivalents, que el CLIENT accepta rebre expressament. La comunicació de les dades personals indicats és de caràcter obligatori ja que en cas contrari, el PROVEÏDOR no podria prestar-li els serveis contractats. El CLIENT podrà exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició dirigint la seva sol·licitud a info@empresaula.com.

El CLIENT manifesta haver complert tots els requisits establerts en la legislació vigent en matèria de protecció de dades de caràcter personal, i haver obtingut tots els consentiments, llicències i autoritzacions necessaris per efectuar la recollida, tractament, cessió i transferència internacional, si es el cas, de les dades de caràcter personal dels usuaris necessaris per a l'ús dels Serveis. Així mateix, el CLIENT es compromet a eximir de responsabilitat i mantenir indemne el PROVEÏDOR per les sancions o indemnitzacions que puguin ser imposades pels danys i perjudicis que pugui causar a tercers en el cas que es produeixi qualsevol incompliment de la legislació en matèria de protecció de dades de caràcter personal.

En tot cas, el PROVEÏDOR i l'empresa que presti serveis d'emmagatzematge de dades o hosting i serveis de back-up de dades al PROVEÏDOR amb l'única finalitat de complir el que preveu el present Contracte, i que serà notificada al CLIENT en cada moment, es comprometen a tractar les dades personals dels usuaris que el CLIENT incorpori a el sistema informàtic que el PROVEÏDOR posi a disposició del CLIENT en virtut del que preveu el present Contracte, en qualitat d'encarregats del tractament, únicament d'acord amb les instruccions del CLIENT, a no aplicar o utilitzar-los amb una finalitat diferent a la finalitat indicada en aquest contracte, ni a comunicar-les a altres persones ni tan sols per a la seva conservació. El PROVEÏDOR i l'empresa que presti serveis d'emmagatzematge de dades o hosting i serveis de back-up de dades a PROVEÏDOR es comprometen a aplicar les mesures de seguretat adoptades pel CLIENT i que aquest facilitarà al PROVEÏDOR amb aquesta finalitat. A l'acabar el present Contracte, les dades personals dels usuaris seran incorporades per part de client a la plataforma del PROVEÏDOR seran destruïts o retornats al CLIENT, a l'igual que qualsevol suport o document en què consti alguna dada de caràcter personal objecte de tractament.

11 Règim jurídic

Aquest contracte té caràcter mercantil, i en cap cas hi ha vincle laboral entre el CLIENT i el personal del PROVEÏDOR que presti concretament els Serveis.

Les parts per a qualsevol controvèrsia, discrepància, aplicació o interpretació del Contracte, se sotmeten expressament, amb renúncia a qualsevol altre fur que pogués correspondre'ls, a la decisió de l'assumpte o litigi plantejat, mitjançant l'arbitratge institucional del Tribunal Arbitral del Col·legi Oficial d'Enginyeria en Informàtica de Catalunya, d'ara endavant TA-COEIC, a què encomanen l'administració de l'arbitratge i la designació dels àrbitres. L'arbitratge serà d'equitat i es realitzarà d'acord amb el procediment establert en el Reglament de l'TA-COEIC i, en el no previst, segons la Llei 60/2003, de 23 de desembre, d'arbitratge. Ambdues parts s'obliguen a acceptar i complir la decisió continguda en el laude arbitral, dictat segons el que estableix l'esmentat reglament del TA-COEIC.

En cas que l'arbitratge no arribés a realitzar-se per mutu acord o fos declarat nul, ambdues parts se sotmeten als jutjats i tribunals de la ciutat de Terrassa, amb renúncia a qualsevol altre fur que pogués correspondre'ls.