Eines de simulació

Facilitem la vida a l'aula

Serveis (creditors)

L'equip docent pot configurar creditors per a cada empresa (servei d'aigua, llum, gas, telefonia, lloguer, etc.) que es cobren automàticament en els comptes de l'empresa.

Les factures dels serveis poden ser personalitzades per donar més realisme a la simulació.

Servei de transport

Aquest servei permet contractar l'enviament de mercaderia als clients.

L'empresa indica les característiques de l'enviament (pes, volum, nombre de paquets, destinació, etc.) i el servei ens mostra el cost corresponent. Un cop sol·licitat, en el moment corresponent del lliurament, el servei de transport avisa les dues empreses (a través del sistema de correu de la plataforma) que el lliurament s'ha realitzat amb èxit.

Setmanalment i de manera automàtica, es fa el càrrec pels serveis prestats la setmana anterior.

Treballadors d'una empresa

Els treballadors/es d'una empresa són aquelles persones assignades a aquesta. Un treballador pot estar en un o més departaments i es pot rotar al llarg del curs.

Com que un centre pot tenir diverses empreses (sense cost addicional), un alumne/professor pot estar assignat a més d'una empresa a la vegada, augmentant les responsabilitats que ha d'assumir. Finalment, hi ha l'opció de contractar treballadors ficticis: sistema útil per donar càrrega de treball extra a Recursos Humans o Finances.

Gestió documental

La gestió documental està integrada dins de la mateixa plataforma, això fa innecessari recórrer a serveis externs com Dropbox o Moodle.

Cada departament té el seu gestor de documents, on els alumnes poden penjar o enllaçar tots els documents que generin o creguin necessaris.

En aquest cas, a més de l'optimització de temps, també es fa una optimització de recursos del centre ja que és Empresaula qui es fa responsable de guardar aquests documents.

Majoristes i clients virtuals

Són empreses controlades pel sistema. Permeten als alumnes comprar matèries primeres o productes distribuïts en el cas dels majoristes, o vendre productes distribuïts i productes manipulats als clients. Els majoristes, de manera automàtica fan: fulls de comanda, albarans i càrrecs al banc de la nostra empresa.

Els clients, a partir d'una configuració feta per l'equip docent, fan comandes enviant emails al departament de vendes de l'empresa i poden fer transferències a la nostra empresa de manera automàtica o bé cobrar a través d'una remesa. Es poden configurar tants majoristes o clients virtuals com es vulguin per cada empresa.

Tasques i exercicis

Cada departament té un sistema de tasques i subtasques per als treballadors. Les tasques al llarg del curs les pot crear i assignar l'equip docent, però també els alumnes designats com a caps de departament.

Els alumnes tenen tasques assignades que poden marcar com finalitzades. Aquesta evolució de les tasques es pot avaluar i visualitzar en els informes de activitat. D'altra banda, els exercicis són una eina per poder reassignar tasques als alumnes d'un any a un altre sense haver de tornar-les a crear, estalviant temps a tot l'equip docent.

Comença a emprendre!

Dóna't d'alta i construeix un teixit empresarial simulat on els alumnes podran treure el màxim partit a les seves capacitats.

Contacta amb nosaltres